Tagi

Z danych statystycznych dotyczących systemu bankowego wynika, że jednym ze źródeł upadłości banków jest nieefektywne zarządzanie aktywami, a w szczególności zła, nieumiejętna gospodarka kredytowa, niesprawne procedury kredytowe oraz nieprzestrzeganie norm kredytowych.[1]

Ocena ryzyka kredytowego w bankach polskich wynika z regulacji zewnętrznych, określanych na podstawie aktów ustawowych i zarządzenia prezesa NBP. Poniżej zaprezentuję analizę systemu oceny zdolności kredytowej, na przykładzie trzech największych polskich banków komercyjnych: Pekao SA, PKO BP i PBK SA.

Przy ocenie formalnoprawnej chodzi o ustalenie zdolności firmy do czynności prawnych, a szczególnie do zaciągania zobowiązań finansowych oraz zweryfikowanie informacji i dokumentów klienta pod względem formalnym i kompletności, ważności, autentyczności oraz zgodności ze stanem rzeczywistym.

Zaś przy ocenie merytorycznej jest ustalenie skali ekonomicznego zabezpieczenia spłaty kredytu, które jest zdeterminowane przez bieżącą i przyszłą sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorcy. Przebieg tej oceny jest następujący:

– nagromadzenie i weryfikacja informacji oraz dokumentów źródłowych, charakteryzujących sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,

– analiza ekonomiczno-finansową firmy,

– punktacyjna ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej,

– ustalenie klasy ryzyka kredytowego,

– propozycje warunków kredytowania.

W ocenie działalności firmy wykorzystywanych jest osiem kryteriów: rentowność, płynność, sprawność działania, zadłużenie, pozycja firmy na rynku, charakterystyka branży, kwalifikacje kadry zarządzającej, wiarygodność firmy. Cztery pierwsze kryteria mają charakter mierzalny, pozostałe zaś są niewymierne w związku z tym odmienny jest sposób punktacji kryteriów obiektywnych i subiektywnych.

Analiza czynników ilościowych dokonywana jest dwufazowo jako: analiza wstępna i analiza, wskaźnikowa w trzech układach czasu:

– w przeszłości (2 ostatnie okresy obrachunkowe),

– bieżąco,

– w przyszłości (prognozy za okres kredytowania).


[1] Praca zbiorowa pod redakcją Władysława L. Jaworskiego, „Banki polski u progu XXI wieku”, Poltext, Warszawa 1999 r., s. 245.