Tagi

kontynuacja pracy licencjackiej z września

PKO Visa Classic

Przeznaczenie karty

Umożliwia dostęp do gotówki w kraju i za granicą, w bankomatach i punktach usługowych oznaczonych symbolem VISA lub VISA ELECTRON.

 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych symbolem VISA lub VISA ELECRON
 • operacje płatnicze w punktach oznaczonych znakami akceptacji VISA lub VISA ELECRON
 • operacje internetowe
 • zakup telekarty SIMPLUS w bankomatach

Regulamin karty ustala, iż: „karta służy do:

 • wypłat gotówki w bankomatach i placówkach banków oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie
 • dokonywania płatności za towary lub usługi w tym operacji dokonywanych przez internet, realizowanych telefonicznie lub pisemnie
 • korzystania z innych usług oferowanych przez PKO BP S.A. i dostępnych przy użyciu karty”[1]

Korzyści [2]

 • możliwość dokonywania transakcji kartą bez konieczności posiadania środków na rachunku w chwili dokonywania transakcji
 • wygodny system rozliczania operacji: gwarantuje wygodny system planowania i kontroli wydatków – bank kredytuje operacje dokonywane przez posiadacza karty od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, po całym cyklu są sumowane transakcje, rachunek obciążany jest ostatniego dnia miesiąca suma transakcji+1% prowizji od transakcji bezgotówkowych obciążenie rachunku następuje automatycznie w ostatnim dniu miesiąca, niezależnie od faktycznej daty dokonania operacji w danym miesiącu Klient może wydać dyspozycję, aby transakcje walutowe obciążały jego rachunek walutowy w PKO BP
 • bezpieczeństwo: bank przejmuje odpowiedzialność za wszystkie operacje dokonane przy jej użyciu od chwili zgłoszenia utraty karty odpowiedzialność Klienta za operacje dokonane przed zgłoszeniem utraty karty jest ograniczona do równowartości 150 Euro

Posiadacze karty

PKO VISA Classic może otrzymać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych spełniająca następujące warunki:[3]

 • posiada (lub współposiada) w PKO Banku Polskim SUPERKONTO, SUPERKONTO STUDENT lub ZŁOTE KONTO funkcjonujące od minimum 3 miesięcy i korzysta z tego konta zgodnie z zasadami regulaminu dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych;
 • posiada na wskazanych w Deklaracji rachunkach środki pieniężne pozwalające na przyznanie limitu cyklicznego w wysokości nie niższej niż 1500 złotych;
 • terminowo reguluje wszelkie zobowiązania wobec PKO Banku Polskiego.

Limity

„Maksymalny limit cykliczny ( kwota, do wysokości której posiadacz karty może dokonywać operacji przy użyciu karty, w jednym cyklu rozliczeniowym) – 12.500 zł. Minimalny limit cykliczny – 1.500 zł. Dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach – 1.500 zł. Limity ustalane są przez oddział prowadzący rachunek posiadacza karty na podstawie wysokości wpływów. Do limitu są wliczane transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz opłaty.

W kasach banku można wypłacić gotówkę do wysokości limitu miesięcznego.
Przy dokonywaniu wypłat gotówki lub płatności bezgotówkowych nie są sprawdzane środki na rachunku, sprawdzany jest tylko limit cykliczny i dzienny.

Warunki otrzymania

O kartę można wystąpić już po 3 miesiącach od momentu otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim. Istnieje możliwość zaliczenia historii rachunku posiadanego w innym banku.”[4]

Posiadacz rachunku w celu otrzymania karty powinien:

 • udać się do oddziału prowadzącego rachunek
 • wypełnić wniosek o wydanie karty/dane użytkownika karty
 • podpisać umowę o wydanie i używanie karty

W przypadku wystąpienia o kartę PKO Visa Classic i Diners Club klient musi dodatkowo spełnić warunek – musi posiadać rachunek min. 3 miesiące i środki do ustalenia minimalnego limitu na kartę.

PKO Ekspres

Przeznaczenie karty

Karta służy do:[5]

 • wypłaty gotówki w bankomatach i placówkach banków oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie
 • dokonywania płatności za usługi i towary
 • korzystania z funkcji depozytowej bankomatów na zasadach określonych w odrębnym regulaminie
 • korzystania z terminali samoobsługowych na zasadach określonych w odrębnej umowie
 • korzystania z innych usług oferowanych przez PKO BP S.A. i dostępnych przy użyciu karty
 • dokonywania operacji przez internet, telefonicznie lub w formie pisemnej

Korzyści[6]

 • wygoda: karta ułatwia dostęp do gotówki poprzez największą w Polsce sieć bankomatów (ponad 1730 bankomatów)
 • bezpieczeństwo: już od momentu zgłoszenia utraty karty PKO BP przejmuje odpowiedzialność za wszystkie operacje dokonane przy jej użyciu). Odpowiedzialność Klienta za operacje dokonane przed zgłoszeniem utraty karty jest ograniczona do równowartości 150 Euro. Karta jest w 100% autoryzowana ( przy każdej transakcji bez względu na kwotę jest zapytanie o autoryzację, następuje sprawdzenie środków).

Posiadacze karty

Karta wydawana posiadaczom rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (SUPERKONTA, SUPERKONTA STUDENT, ZŁOTEGO KONTA) w PKO BP.

Limity

„Limity dzienne ustalane są przez oddział prowadzący rachunek Klienta w porozumieniu z Klientem. Maksymalny limit wypłaty gotówki – od 100 do 2.500 zł dziennie. Maksymalny limit operacji płatniczych – od 100 do 4.000 zł dziennie. Dla Klientów posiadających ROR krócej niż 3 m-ce limity nie mogą być wyższe niż 1000 zł dla wypłaty gotówki i 2000 zł dla operacji płatniczych. Posiadacze kart PKO Ekspres mogą dokonywać operacji zarówno w bankomatach jak i w punktach usługowo-handlowych oznaczonych symbolem VISA , do wysokości wolnych środków na rachunku, ale nie przekraczających przyznanych limitów na kartę.”[7]

Wydanie karty

Karta wydawana jest po zawarciu umowy między Posiadaczem a PKO BP S.A.

„PKO BP S.A. wysyła PIN, będącym zaproszeniem do odbioru karty w oddziale PKO BP S.A. prowadzącym rachunek. Karta zostaje wydana osobie, której dane są umieszczone na karcie, po sprawdzeniu tożsamości tej osoby. Karta powinna być podpisana przez osobę, której dane są umieszczone na karcie, niezwłocznie po jej otrzymaniu.”[8]

Oferta kart płatniczych – studenci i młodzież

PKO Graffiti

„Przeznaczenie karty
·         idealna karta, którą można płacić za drobne zakupy
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych symbolem VISA ELECTRON
 • operacje płatnicze w punktach oznaczonych symbolem VISA ELECTRON
 • zakup telekarty SIMPLUS w bankomatach
 • funkcja depozytowa (tylko dla nowej karty)
Korzyści
 • wygoda: karta ułatwia dostęp do gotówki poprzez największą w Polsce sieć bankomatów (ponad 1730 bankomatów) bez opłat i prowizji.
 • bezpieczeństwo: już od momentu zgłoszenia utraty karty PKO BP przejmuje odpowiedzialność za wszystkie operacje dokonane przy jej użyciu odpowiedzialność Klienta za operacje dokonane przed zgłoszeniem utraty karty jest ograniczona do równowartości 150 euro
 • estetyka – trzy atrakcyjne wzory kart.”[9]
Posiadacze karty

Karta wydawana do rachunku SUPERKONTO GRAFFITI dla najmłodszych Klientów PKO BP (w wieku 13-18 lat, którzy nie ukończyli nauki w szkole średniej)

Limity
”O wysokości limitów: miesięcznego i dziennego decyduje osoba, która udziela osobie małoletniej pełnomocnictwa rodzajowego do korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku SUPERKONTO GRAFFITI oraz do korzystania z karty dzienny limit wypłat gotówki:

 • standardowy – 200 zł,
 • maksymalny – 600 zł

dzienny limit operacji płatniczych:

 • standardowy – 200 zł,
 • maksymalny – 600 zł

Posiadacze kart mogą dokonywać operacji, do wysokości wolnych środków na rachunku, ale nie przekraczających przyznanych limitów na kartę.”[10]

Karta Kredytowa STUDENT

„Przeznaczenie karty
 • dokonywanie płatności bezgotówkowych za towary i usługi w punktach oznaczonych znakiem VISA ELECTRON – w kraju i za granicą,
 • wypłata gotówki w bankach zrzeszonych z organizacją VISA ELECTRON oraz bankomatach akceptujących karty ze znakiem VISA ELECTRON – w kraju i za granicą,
 • korzystanie z funkcji depozytowej w bankomatach PKO Banku Polskiego.
Korzyści
 • nie oprocentowany kredyt nawet do 52 dni,
 • niskie oprocentowanie,
 • atrakcyjny wizerunek – pierwsza przezroczysta karta w Polsce
 • natychmiastowy dostęp do kredytu i możliwość rozłożenia jego spłaty w czasie,
 • pakiet ubezpieczeń,
 • prestiż i wiarygodność”[11]
Posiadacze karty

Karta jest przeznaczona dla studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Limity

Limit kredytowy jest to ustalona indywidualnie dla każdego Posiadacza karty kredytowej dopuszczalna kwota, do wysokości której może on się zadłużać z tytułu operacji dokonywanych przy użyciu karty. Wysokość limitu określana jest w zaokrągleniu do 100 zł. Dostępny limit kredytowy dla Karty Kredytowej STUDENT wynosi od 500 do 1 500 zł.”[12]

Warunki otrzymania

Warunkiem otrzymania karty jest:

 • posiadanie od co najmniej 3 miesięcy rachunku SUPERKONTO STUDENT ze stałymi miesięcznymi wpływami w wysokości 400 zł albo
  posiadanie udokumentowanego źródła dochodów w minimalnej wysokości 400 zł netto,
 • zaliczenie II semestru studiów.

W celu uzyskania karty należy w Oddziale PKO Banku Polskiego:[13]

 1. Złożyć wypełniony wniosek o wydanie karty
 2. Przedłożyć oryginał zaświadczenia z uczelni
 3. Przedstawić dokumenty potwierdzające udokumentowane źródło dochodów – w przypadku klientów nie posiadających SUPERKONTA STUDENT
 4. Okazać ważną legitymację studencka i dowód osobisty lub paszport
 5. Wypełnić deklarację przystąpienia do obowiązkowego ubezpieczenia.
 6. Podpisać umowę.

[1] zob. §15 regulaminu karty PKO Visa Classic

[2] pkobp.pl

[3] ibidem

[4] opracowanie własne na podstawie danych PKO BP

[5] zob. § 16 regulaminu karty PKO Ekspres

[6] pkobp.pl

[7] ibidem

[8] zob. § 4 pkt. 1,2,3 regulaminu karty PKO Ekspres

[9] pkobp.pl

[10] pkobp.pl

[11] http://www.pkobp.pl

[12] ibidem

[13] opracowanie własne na podstawie danych PKO BP