Tagi

,

Błękitna karta kredytowa

„Przeznaczenie karty

 • dokonywanie płatności bezgotówkowych za towary i usługi w punktach oznaczonych znakiem akceptacji Visa lub MasterCard
 • dokonywanie wypłaty gotówki w bankach zrzeszonych w organizacjach Visa lub MasterCard i bankomatach akceptujących karty ze znakiem akceptacji Visa lub MasterCard (odpowiednio w zależności od rodzaju karty)
 • korzystanie z funkcji depozytowej w bankomacie PKO BP

Korzyści

 • prestiż
 • natychmiastowy i łatwy dostęp do kredytu – karta umożliwia wykorzystanie kredytu w momencie kiedy jest on potrzebny, bez żadnych dodatkowych formalności
 • korzystne oprocentowanie w stosunku do tego typu produktów funkcjonujących już na rynku
 • do 52 dni darmowego kredytu – jeśli Klient spłaci terminowo całość zobowiązań z tytułu bezgotówkowych transakcji dokonanych przy użyciu karty, nie zapłaci żadnych odsetek
 • możliwość rozłożenia spłaty kredytu w czasie
 • oferowanie 3 rodzajów kart 2 organizacji
 • pakiet ubezpieczeń
 • możliwość przejęcia odpowiedzialności przez bank do 150 EURO za operacje   dokonane przy użyciu karty utraconej na 24 lub 48 godzin przed zgłoszeniem utraty karty
 • możliwość umieszczenia zdjęcia na karcie
 • korzystanie z atrakcyjnych rabatów w wielu sklepach, restauracjach i punktach usługowo-handlowych w ramach programu partnerskiego dla posiadaczy kart kredytowych PKO Banku Polskiego”[1]

Posiadacze karty

Błękitną Kartę Kredytową może otrzymać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która udokumentuje dochody netto minimum 850 zł.

Limity

Regulamin błękitnej karty kredytowej mówi, że: „wysokość limitu kredytowego, PKO BP S.A. ustala indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy, na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz informacji posiadanych przez PKO BP S.A. Wysokość limitu kredytowego zależy od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i jest określona w umowie.”[2]

Limit kredytowy jest to dopuszczalna kwota, do wysokości której może się on zadłużyć z tytułu operacji dokonanych przy użyciu karty głównej i kart dodatkowych. Wysokość limitu określana jest w zaokrągleniu do 100 złotych. Dostępny limit kredytowy dla Błękitnej Karty Kredytowej wynosi od 200 do 2 000zł. Dzienny limit wypłat gotówki ustalany indywidualnie przez posiadacza rachunku karty kredytowej. „Limit kredytowy pomniejszony o kwoty dokonanych operacji, odsetek opłat i prowizji należnych PKO BP S.A. z tytułu używania kart oraz powiększony o dokonane wpłaty z tytułu spłaty zadłużenia, stanowi dostępny limit kredytowy.”[3]

Warunki otrzymania

„Regulamin karty określa, iż „warunkiem zawarcia umowy o wydanie karty jest złożenie w oddziale PKO BP S.A.:

 • wypełnionego przez Wnioskodawcę wniosku
 • dokumentów wymienionych we wniosku” [4]

Minimalny dochód konieczny do wydania karty to 850 zł netto.

W celu uzyskania karty należy w Oddziale PKO Banku Polskiego:[5]

 1. Złożyć wypełniony wniosek o wydanie karty
 2. Przedstawić dokumenty finansowe potwierdzające wysokość osiąganych dochodów
 3. Wypełnić deklarację o ubezpieczenie obowiązkowe
 4. Podpisać umowę.

„Po zawarciu umowy, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych następujących po chwili złożenia przez Wnioskodawcę prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem wymaganych i prawidłowo wypełnionych dokumentów posiadacz karty otrzyma na adres korespondencyjny PIN oraz nieaktywną kartę”[6]

Posiadacz karty głównej może ubiegać się w oddziale o wydanie dodatkowych kart kredytowych dla siebie lub osób przez siebie wskazanych. Dodatkowa karta może zostać wydana osobie wskazanej przez posiadacza karty głównej, pod warunkiem ukończenia       13-tego roku życia.

Rachunek karty kredytowej[7]

 • prowadzony na rzecz posiadacza karty głównej
 • przeznaczony tylko do rozliczeń związanych z używaniem karty kredytowej
 • otwierany po podjęciu decyzji przez bank o wydaniu posiadaczowi karty
 • służy do ewidencjonowania wszystkich operacji i zdarzeń związanych z kartą

Srebrna karta kredytowa

„Przeznaczenie karty

 • dokonywanie płatności bezgotówkowych za towary i usługi w punktach oznaczonych znakiem akceptacji Visa lub MasterCard
 • dokonywanie wypłaty gotówki w bankach zrzeszonych w organizacjach Visa lub MasterCard i bankomatach akceptujących karty ze znakiem akceptacji Visa lub MasterCard (odpowiednio w zależności od rodzaju karty).
 • korzystanie z funkcji depozytowej w bankomacie PKO Banku Polskiego

 

Korzyści

 • prestiż
 • natychmiastowy i łatwy dostęp do kredytu – karta umożliwia wykorzystanie kredytu w momencie kiedy jest on potrzebny, bez żadnych dodatkowych formalności
 • korzystne oprocentowanie w stosunku do tego typu produktów funkcjonujących już na rynku
 • do 52 dni darmowego kredytu – jeśli Klient spłaci terminowo całość zobowiązań z tytułu bezgotówkowych transakcji dokonanych przy użyciu karty, nie zapłaci żadnych odsetek
 • możliwość rozłożenia spłaty kredytu w czasie
 • oferowanie 3 rodzajów kart 2 organizacji
 • pakiet ubezpieczeń
 • możliwość przejęcia odpowiedzialności przez bank do 150 EURO za operacje dokonane przy użyciu karty utraconej na 24 lub 48 godzin przed zgłoszeniem utraty karty
 • możliwość umieszczenia zdjęcia na karcie
 • korzystanie z atrakcyjnych rabatów w wielu sklepach, restauracjach i punktach usługowo-handlowych w ramach programu partnerskiego dla posiadaczy kart kredytowych PKO Banku Polskiego”[8]

Posiadacze karty

Srebrną Kartę Kredytową może otrzymać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która udokumentuje dochody netto minimum 1 500 zł.

„Posiadacz karty może ubiegać się o wydanie kart dodatkowych dla siebie lub osób przez siebie wskazanych. Warunkiem ubiegania się o wydanie karty dodatkowej jest złożenie w oddziale PKO BP S.A. wniosku zawierającego dane Użytkownika karty oraz jego wzór podpisu”[9]

Limity

„Limit kredytowy jest to ustalona indywidualnie dla każdego Posiadacza rachunku karty kredytowej dopuszczalna kwota, do wysokości której może się on zadłużyć z tytułu operacji dokonanych przy użyciu karty głównej i kart dodatkowych. Wysokość limitu określana jest w zaokrągleniu do 100 złotych. Dostępny limit kredytowy dla Srebrnej Karty Kredytowej wynosi od 1 000 do 10 000 zł. Dzienny limit wypłat gotówki ustalany indywidualnie przez Posiadacza rachunku karty kredytowej.”[10]

„Posiadacz karty może wykorzystywać środki finansowe w wysokości nie przekraczającej przyznanego mu limitu kredytowego. Jeżeli posiadacz karty posiada również kartę dodatkową, może wykorzystywać środki finansowe przy użyciu karty dodatkowej, do wysokości limitu, jaki określił na tej karcie.”[11]

Warunki otrzymania

Minimalny dochód konieczny do wydania karty to 1500 zł netto.

„W celu uzyskania karty należy w Oddziale PKO Banku Polskiego:

 1. Złożyć wypełniony wniosek o wydanie karty
 2. Przedstawić dokumenty finansowe potwierdzające wysokość osiąganych dochodów
 3. Wypełnić deklarację o ubezpieczenie obowiązkowe
 4. Podpisać umowę.

Posiadacz karty głównej może ubiegać się w oddziale o wydanie dodatkowych kart kredytowych dla siebie lub osób przez siebie wskazanych. Dodatkowa karta może zostać wydana osobie wskazanej przez posiadacza karty głównej, pod warunkiem ukończenia       13-roku życia.”[12]

Rachunek karty kredytowej

 • prowadzony na rzecz posiadacza karty głównej
 • przeznaczony tylko do rozliczeń związanych z używaniem karty kredytowej
 • otwierany po podjęciu decyzji przez bank o wydaniu posiadaczowi karty
 • służy do ewidencjonowania wszystkich operacji i zdarzeń związanych z kartą

Złota karta kredytowa

„Przeznaczenie karty

 • dokonywanie płatności bezgotówkowych za towary i usługi w punktach oznaczonych znakiem akceptacji Visa lub MasterCard
 • dokonywanie wypłaty gotówki w bankach zrzeszonych w organizacjach Visa lub MasterCard i bankomatach akceptujących karty ze znakiem akceptacji Visa lub MasterCard (odpowiednio w zależności od rodzaju karty).
 • korzystanie z funkcji depozytowej w bankomacie PKO Banku Polskim

Korzyści

 • prestiż
 • natychmiastowy i łatwy dostęp do kredytu – karta umożliwia wykorzystanie kredytu w momencie kiedy jest on potrzebny, bez żadnych dodatkowych formalności
 • korzystne oprocentowanie w stosunku do tego typu produktów funkcjonujących już na rynku
 • do 52 dni darmowego kredytu – jeśli Klient spłaci terminowo całość zobowiązań z tytułu bezgotówkowych transakcji dokonanych przy użyciu karty, nie zapłaci żadnych odsetek
 • możliwość rozłożenia spłaty kredytu w czasie
 • oferowanie 3 rodzajów kart 2 organizacji
 • pakiet ubezpieczeń
 • możliwość przejęcia odpowiedzialności przez bank do 150 EURO za operacje dokonane przy użyciu karty utraconej na 24 lub 48 godzin przed zgłoszeniem utraty karty
 • możliwość umieszczenia zdjęcia na karcie
 • korzystanie z atrakcyjnych rabatów w wielu sklepach, restauracjach i punktach usługowo-handlowych w ramach programu partnerskiego dla posiadaczy kart kredytowych PKO Banku Polskiego”[13]

Posiadacze karty

Złotą Kartę Kredytową może otrzymać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która udokumentuje dochody netto minimum 5 000 zł.

Limity

„Limit kredytowy jest to ustalona indywidualnie dla każdego Posiadacza rachunku karty kredytowej dopuszczalna kwota, do wysokości której może się on zadłużyć z tytułu operacji dokonanych przy użyciu karty głównej i kart dodatkowych. Wysokość limitu określana jest w zaokrągleniu do 100 złotych. Dostępny limit kredytowy dla Złotej Karty Kredytowej wynosi od 5.000 do 50.000 zł. Dzienny limit wypłat gotówki ustalany indywidualnie przez Posiadacza rachunku karty kredytowej.”[14]

Regulamin mówi, iż „PKO BP S.A. ma prawo do jednostronnego obniżenia wysokości limitu kredytowego w przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia przez Posiadacza karty lub stwierdzenia zagrożenia jego terminowej spłaty.”[15]

Warunki otrzymania

Minimalny dochód konieczny do wydania karty to 5000 zł netto.

„W celu uzyskania karty należy w Oddziale PKO Banku Polskiego:

 1. Złożyć wypełniony wniosek o wydanie karty
 2. Przedstawić dokumenty finansowe potwierdzające wysokość osiąganych dochodów
 3. Wypełnić deklarację o ubezpieczenie obowiązkowe
 4. Podpisać umowę.

Posiadacz karty głównej może ubiegać się w oddziale o wydanie dodatkowych kart kredytowych dla siebie lub osób przez siebie wskazanych. Dodatkowa karta może zostać wydana osobie wskazanej przez posiadacza karty głównej, pod warunkiem ukończenia       13-roku życia.”[16]

Rachunek karty kredytowej

 • prowadzony na rzecz posiadacza karty głównej
 • przeznaczony tylko do rozliczeń związanych z używaniem karty kredytowej
 • otwierany po podjęciu decyzji przez bank o wydaniu posiadaczowi karty
 • służy do ewidencjonowania wszystkich operacji i zdarzeń związanych z kartą
Zawarcie umowy o wydanie i używanie karty kredytowej

Umowa jest:[17]

 • zawarta pomiędzy PKO BP a posiadaczem karty głównej
 • podpisywana przez posiadacza karty głównej w momencie wystąpienia w oddziale o wydanie karty kredytowej
 • wysyłana do posiadacza karty głównej na jego adres korespondencyjny

Karta Diners Club

Przeznaczenie karty

Karta Diners Club jest prestiżowym instrumentem płatniczym umożliwiającym jej posiadaczom realizację operacji bezgotówkowych i gotówkowych na całym świecie. Jest to karta o charakterze elitarnym, adresowana głównie do osób aktywnych, często podróżujących służbowo i prywatnie.

Kartę PKO Diners Club można używać zarówno w kraju jak i za granicą:

 • w punktach handlowo-usługowych – płacąc za towary i usługi,
 • w placówkach banków oraz bankomatach i innych urządzeniach samoobsługowych – realizując wypłaty gotówkowe,
 • wszędzie tam gdzie widnieje znak akceptacji Diners Club lub Cirrus.

Korzyści

Z posiadaniem Karty Diners Club wiążą się następujące korzyści dla klienta:[18]

 • prestiż społeczny – ekskluzywna karta akceptowana na całym świecie, wydawana klientom o specjalnych wymaganiach,
 • atrakcyjny mechanizm rozliczania operacji dokonanych kartą – rachunek klienta jest automatycznie obciążany kwotą zrealizowanych operacji i prowizji w cyklach 58-dniowych; zapewnia to posiadaczowi karty 58-dniowy darmowy „kredyt”, który może zostać przeznaczony za zakupy bezgotówkowe lub wypłatę gotówki, bowiem w tym czasie nie są naliczane żadne odsetki.
 • indywidualny miesięczny limit operacji – jego wysokość mieści się w przedziale od 15.000 do 80.000 zł. Kwota limitu na kartę pozwala na dokonywanie płatności i wypłaty gotówki niezależnie od aktualnego stanu środków na rachunku bankowym. Limit może być na życzenie klienta podwyższony, również w trybie błyskawicznym, jednak do kwoty nie większej niż 80.000 zł;
 • elastyczność i wygodne gospodarowanie środkami – dzięki możliwości otrzymania karty dodatkowej – dla współposiadacza rachunku, do którego jest wydana karta główna lub dla dowolnej innej osoby np. krewnych lub bliskich. Przyznany miesięczny limit transakcji jest wspólny dla karty głównej i dodatkowej,
 • wygoda – karta jest dostarczana pocztą kurierską pod wskazany przez klienta adres korespondencyjny, bez potrzeby wizyty w banku, natomiast w przypadku przeniesienia rachunku do innego oddziału PKO Banku Polskiego, nie ma konieczności zwrotu (wymiany) karty,
 • możliwość wyboru kodu PIN do karty – dla zapewnienia wygody i bezpieczeństwa przeprowadzanych operacji, klient ma możliwość samodzielnego ustalenia kodu PIN do karty Diners Club,
 • możliwość dokonywania operacji płatniczych bezgotówkowych w kraju bez dodatkowych prowizji,
 • szeroki pakiet ubezpieczeń w ramach opłaty rocznej za kartę:
  – kompleksowe ubezpieczenie podróży w AIG Poland wraz z usługami assistance, zapewniające ochronę nie tylko posiadaczowi karty, ale także osobie towarzyszącej mu w podróży zagranicznej. W całkowitej sumie ubezpieczenia oprócz posiadacza karty ubezpieczone są także 3 inne osoby podróżujące z posiadaczem karty (niekoniecznie spokrewnione). Objęcie ochroną ubezpieczeniową następuje od chwili przekroczenia granicy terytorium Polski. Aktywacja ubezpieczenia podróży dla posiadacza karty (i jego towarzyszy podróży) następuje automatycznie w chwili pokrycia całości kosztów podróży zagranicznej przy wykorzystaniu karty Diners Club;
  – pakiet ubezpieczenia podróży obejmuje np. ubezpieczenie wypadkowe, koszty leczenia medycznego, odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim za granicą, ubezpieczenia bagażu i ubezpieczenie własności osobistej. Ochrona ubezpieczeniowa może wynosić do łącznej równowartości 1.000.000 USD;
 • pakiet usług dodatkowych w ramach opłaty rocznej za kartę:
 • gwarantowana rezerwacja hotelowa – ważna nawet w przypadku spóźnionego przyjazdu do hotelu;
 •  brak depozytu w wypożyczalniach samochodów;
 • bezpłatne zablokowanie karty i wydanie karty zastępczej – w przypadku jej utraty kradzieży;
 • airport lounge – bezpłatne korzystanie z ekskluzywnych saloników Diners Club na lotniskach, gdzie można się odświeżyć i odpocząć. Sieć ponad 80 saloników na lotniskach jest dostępna bez dodatkowych opłat dla posiadaczy kart Diners Club; do większości z nich bezpłatnie można zaprosić jednego gościa;
 • bezpieczeństwo – w przypadku zagubienia lub kradzieży karty, bank ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych operacji dokonanych przy jej użyciu, jeżeli zgłoszenie utraty karty nastąpiło w ciągu 48 godzin. W sytuacji zawiadomienia o utracie karty po upływie 48 godzin, posiadacz karty odpowiada za operacje przy jej użyciu jedynie do kwoty stanowiącej równowartość 50 USD.

Posiadacze karty

Karta jest przeznaczona dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PKO BP od co najmniej 3 miesięcy, wnoszących na rachunek systematyczne wpłaty w średniomiesięcznej wysokości wyliczonej za okres ostatnich trzech miesięcy – minimum 5.000 zł.

Limity

„Limit cykliczny to kwota, do wysokości której mogą być dokonywane operacje przy użyciu karty głównej i kart dodatkowych, będąca do dyspozycji posiadacza i użytkownika karty w ciągu jednego cyklu rozliczeniowego. Wysokość miesięcznego limitu wydatków ustalana jest w porozumieniu z posiadaczem, z uwzględnieniem minimalnych i maksymalnych limitów, tj w przedziale od 15.000 do 80.000 zł. Tygodniowy limit wypłat gotówki (7 kolejnych dni) wynosi 1.000 USD.Maksymalna wysokość limitu operacji – 80.000 PLN Minimalna wysokość limitu operacji – 15.000 PLN. Limity dotyczą wszystkich kart DINERS CLUB wydanych do rachunku. Ustalony limit jest wspólny dla karty głównej i kart dodatkowych – każdy posiadacz lub użytkownik karty swoimi operacjami go pomniejsza.”[19]

Warunki otrzymania

Posiadacz rachunku w celu otrzymania karty Diners Club powinien:

 • udać się do oddziału prowadzącego rachunek
 • wypełnić wniosek o wydanie karty/dane użytkownika karty
 • podpisać umowę o wydanie i używanie karty.

W przypadku wystąpienia o kartę Diners Club klient musi dodatkowo spełnić warunek posiadania rachunku w PKO Banku Polskim przez min. 3 miesiące oraz posiadać środki do ustalenia minimalnego limitu na kartę. Klient otrzymuje kartę przesyłką poleconą, natomiast PIN ustalany jest przez klienta samodzielnie na specjalnym formularzu. Istnieje możliwość wydania karty dodatkowej osobie wskazanej przez posiadacza rachunku.

[ciąg dalszy tej pracy licencjackiej nastąpi]


[1] pkobp.pl

[2] zob. §16 regulaminu błękitnej karty kredytowej

[3] zob. §17 pkt. 1 regulaminu błękitnej karty kredytowej

[4] zob. §7 pkt. 1 regulaminu błękitnej karty kredytowej

[5] opracowanie własne na podstawie danych PKO BP SA

[6] zob. §8 pkt. 1 regulaminu błękitnej karty kredytowej

[7] pkobp.pl

[8] pkobp.pl

[9] zob. § 11 pkt 1,2 regulaminu srebrnej karty kredytowej

[10] opracowanie własne na podstawie danych PKO BP SA

[11] zob. §17 pkt. 2 regulaminu srebrnej karty kredytowej

[12] patrz: http://www.pkobp.pl

[13] http://www.pkobp.pl

[14] http://www.pkobp.pl

[15] zob. §20 regulaminu złotej karty kredytowej

[16] http://www.pkobp.pl

[17] opracowanie własne na podstawie danych PKO BP SA

[18] http://www.pkobp.pl

[19] opracowanie własne na podstawie http://www.pkobp.pl