Tagi

Minimalny okres uczestnictwa w systemie ERM II dwa lata, natomiast brak jest postanowień co do jego maksymalnej długości. Szwecja i Dania przebywają w systemie znacznie dłużej niż dwa lata. Związane jest to z tym, iż oba państwa postanowiły nie przyjmować wspólnej waluty. Dania posiadająca klauzulę out-put nie jest zobligowana do przystąpienia do stery euro, zaś Szwecja nie posiadająca takiego komfortu świadomie nie wypełnia kryteriów konwergencji.

Europejski Bank Centralny sugeruje możliwość moderowania długością uczestnictwa w ERM II jeżeli wpływa ono na szybkość i skuteczność osiągania realnej konwergencji[1]. Sztywny kurs walutowy minimalizując ryzyko kursowe może wpływać na rozwój gospodarki oraz oddziaływać pozytywnie na stabilizację cen.

Propozycja powyższego podejścia jest jednak trudna do akceptacji. Kurs stały powoduje pewne implikacje dla polityki gospodarczej oraz wprowadza groźbę ataku spekulacyjnego. W świetle dotychczasowych doświadczeń ograniczanie wzrostów poziomu cen za pomocą sztywnego kursu jako stabilizatora cen importu i oczekiwań inflacyjnych było skuteczne w warunkach wysokiej inflacji w krajach rozwijających się tylko w początkowym okresie działań stabilizacyjnych. W dalszych etapach uwidacznia się realna aprecjacja kursu[2]. W kontekście akcesji do UGiW, gdzie wymagane jest trwałe osiągnięcie bardzo niskiego poziomu cen, właściwszym rozwiązaniem jest jego stabilizacja przed usztywnieniem kursu walutowego.

Zakładając akcesję do unii walutowej jako cel uczestnictwa w systemie ERM II oraz zdając sobie sprawę z groźby ataków spekulacyjnych i kosztów interwencji walutowych należy stwierdzić, że pożądane jest jak najkrótsze przebywanie w systemie ERM II[3].


[1]     Stanowisko w…, dz. cyt., s 5.

[2]     O. Szczepańska, P. Sotomska-Krzysztofik, dz. cyt., s. 10.

[3]     Integracja Polski…., s. 33.


Bibliografia

 • Źródła drukowane
 1. Agreement of 1 September 1998 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of Economic and Monetary Union (Official Journal of the European Communities 98/C 345/05)
 2. Integracja Polski ze strefą euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem pod red. M. Gronickiego, G. Stanisławskiego, Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2005.
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Libório J., Economy and finance [w:] Statistics in focus 1/2006, European Communities, 2006.
 5. Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2004 – 2006, Narodowy Bank Polski, Warszawa, listopad 2004.
 6. Porozumienie z dnia 16 września 2004 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich znajdujących się poza strefą euro, zmieniaj ące porozumienie z dnia 1 września 1998 r. określaj ące procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2004/C 281/03)
 7. Protokół w sprawie kryteriów konwergencji określonych w artykule 109j Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
 8. Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu.
 9. Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego załączony do Traktatu ustanawiaj ącego Wspólnotę Europejską (Dz.U. C 191 z 29.7.1992, str. 68) – nieoficjalna wersja skonsolidowana uwzględniająca zmiany wprowadzone na mocy Traktatu Amsterdamskiego (Dz.U. C 340 z 10.11.1997, str. 1), Traktatu Nicejskiego (Dz.U. C 80 z 10.3.2001, str. 1), decyzji Rady 2003/223/WE (Dz.U. L 83 z 1.4.2003, str. 66) oraz Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).
 1. Raport o inflacji. Styczeń 2006, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa, styczeń 2006.
 2. Stanowisko w sprawie polityki Rady Zarządzającej Europejskiego Banku Centralnego dotyczącej zagadnień kursowych w krajach przystępuj ących, Europejski Bank Centralny, 18 grudnia 2003.
 3. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, NBP, Warszawa 2003.
 4. Traktat o Unii Europejskiej z dn. 7 II 1992 roku.
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2005. Nr 1, poz. 2).
 • Opracowania i artykuły
 1. Błaszczyk P., Zwierzchlewski S., Dwa scenariusze [w:] „Gazeta Bankowa” nr 27 z dn. 4 – 10 lipca 2005.
 2. Borowiec J., Polityka pieniężna [w:] Polityka gospodarcza pod red. Bolesława Winiarskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 3. Breza M., Narodowy Bank Polski wobec integracji monetarnej w Europie [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji, pod red. L. Pawłowicza, R. Wierzby, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003.
 4. Brzoza-Brzezina M., Józefowska M., Bank centralny – Narodowy Bank Polski [w:] Bankowość na świecie i w Polsce, pod red. L. Oręziak, B. Pietrzyka, Olympus, Warszawa 2000/2001.
 5. Bukowski S., Stabilizacja kursu walutowego w Europejskim Mechanizmie Kursowym II (ERM II) i jej konsekwencje makroekonomiczne w świetle teorii. Wnioski dla Polski., Portal internetowy Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego: ke.uni.lodz.pl.
 6. Choiński W., Od euroeuforii do eurorealizmu [w:] „Gazeta Bankowa” nr 23 z dn. 6 – 12 czerwca 2005.
 7. Ciszak T., Górska A., Otachel B., Siemaszko M., Żak R., Żogała M., Europejski System Banków Centralnych, Narodowy Bank Polski, Warszawa, listopad 2004.
 8. Czechowska I., Bank centralny na rynku pieniężnym, Absolwent, Łódź 1998.
 9. Czogała A., Polska droga do euro [w:] Gospodarka polska na przełomie wieków – dodatek do dwumiesięcznika „Bank i kredyt” nr 11-12 listopad-grudzień 2004.
 10. De Grauwe P., Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003.
 11. Domaszewicz R., Finanse w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
 12. Euro od zaraz?, Portal internetowy pl o gospodarce: biznes.onet.pl, data odczytu 3 marca 2004.
 13. Euro poza eurolandem [w:] „Gazeta Wyborcza” nr 44.3648 z dn. 21 lutego 2001, s. 22.
 14. Fedorowicz Z., Polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1998.
 15. Graczkowski R., Kiedy euro zastąpi złotówkę? [w:] „Dziś” nr 12 z 2005.
 16. Hall R. E., Taylor J. B, Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 17. Jaworski W.L., Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny [w:] Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki. Rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1997.
 18. Jensen H. F., Koszty i korzyści płynące z mechanizmu kursowego ERM II: Doświadczenie duńskie, Konferencja Narodowego Banku Polskiego pt. Polska droga do euro, październik 2001 [w:] Portal internetowy Narodowego Banku Polskiego: http://www.nbp.pl.
 19. Karnowski J., Droga do euro [w:] „Rzeczpospolita” nr 6(6995) z dn. 8-9 stycznia 2005.
 20. Karnowski J., Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Analiza doświadczeń na tle teorii, Warszawa/Waszyngton styczeń 2006 [w:] Portal internetowy Narodowego Banku Polskiego: nbp.pl.
 1. Kaźmierczak A., Podstawy polityki pieniężnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 2. Kokoszyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 3. Koronowski A., Kształtowanie polskiej polityki kursowej na drodze do UGW [w:] „Bak i Kredyt” wrzesień 2002.
 4. Krajewska A., Milewski R., System pieniężno-kredytowy [w:] Podstawy ekonomii pod red. R. Milewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 5. Kwiatkowski E., Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa [w:] Podstawy ekonomii pod red. R. Milewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Kwiatkowski E., Model IS-LM. Podsumowanie polityki ekonomicznej [w:] Podstawy ekonomii pod red. R. Milewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 7. Lutkowski K., Czy warto się spieszyć do euro? [w:] „Rzeczpospolita” nr 132 (6209) z dn. 8-9 czerwca 2002.
 8. Lutkowski K., W poszukiwaniu optymalnej strategii dla Polski na drodze do euro, Konferencja Narodowego Banku Polskiego pt. Polska droga do euro, październik 2001 [w:] Portal internetowy Narodowego Banku Polskiego: nbp.pl.
 9. Narodowy Bank Polski, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2005.
 10. Oręziak L., Euro: nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 11. Ostrwski A., Załote na euro? Polska gospodarka w świetle kryteriów konwergencji, [w:] MM Magazyn Przemysłowy nr 4(57) kwiecień 2004.
 12. Petru R., Nasza ścieżka do eura [w:] „Gazeta Bankowa” nr 15 z dn. 11 kwietnia 2005.
 13. Pietrzak E., Kiedy euro zastąpi złotego, Konferencja Narodowego Banku Polskiego pt. Polska droga do euro, październik 2001 [w:] Portal internetowy Narodowego Banku Polskiego: nbp.pl.
 14. Pietrzak E., Kiedy euro zastąpi złotego? [w:] „Bank i Kredyt” nr 11-12 listopad – grudzień 2001.
 15. Pietrzak E., Zaklinanie euro [w:] „Rzeczpospolita” nr 2(6991) z dn. 4 stycznia 2005.
 16. Piński J., Złoty na celowniku [w:] „Wprost” nr 1124 z dn. 13 czerwca 2004.
 17. Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa, Biuro ds. Referendum Europejskiego KPRM, Warszawa 2003.
 18. Popularny słownik języka polskiego pod red. B. Dunaja, Wilga, Warszawa 2001.
 19. Pronobis M., Na słusznej ścieżce [w:] „Gazeta Bankowa” nr 28 z dn. 11 – 17 lipca 2005.
 20. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro pod red. J. Borowskiego, Narodowy Bank Polski, Warszawa luty 2004.
 21. Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu, Europejski Bank Centralny, Frankfurt nad Menem, luty 2005.
 22. Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej, NBP, Warszawa 2003.
 23. Rostowski J., Paczyński W., Polityka kursowa w trzecim etapie reform w Polsce [w:] Trzeci etap reform, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 24. Rzeszutek E., Polityka kursu złotego – dylematy okresu przedakcesyjnego [w:] „Bank i Kredyt” lipiec-sierpień 2000.
 25. Szczepańska O., Instrumenty polityki pieniężnej Eurosystemu [w:] Euro od A do Z, Narodowy Bank Polski, czerwiec 2003.
 26. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Reżim kursowy a kryzysy walutowe – czy możliwy jest kryzys walutowy w warunkach kursu płynnego? [w:] „Bank i Kredyt” wrzesień 2003.
 27. Szeląg K., Proces etapowego dochodzenia do euro, Konferencja Narodowego Banku Polskiego pt. Polska droga do euro, październik 2001 [w:] Portal internetowy Narodowego Banku Polskiego: nbp.pl.
 28. Szpunar P., Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 29. Tendencje kursu złotego a sytuacja polskiej gospodarki. Materiał z posiedzenia Rady Społeczno-Gospodarczej, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Rada Społeczno- Gospodarcza, Warszawa, grudzień 2002.
 30. Wojtyna A., Co tu zrobić z NBP? [w] „Gazeta Wyborcza” nr 120.4028 z dn. 24 maja 2002.
 31. Wojtyna A., Skuteczność polityki pieniężnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 32. Wolniak J., Polityka finansowa i jej komponenty [w:] Finanse publiczne pod red. G. Polkowskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 33. Wójcik C., Skomplikowana droga do euro [w:] „Rzeczpospolita” nr 54(7043) z dn. 5 marca 2005.
 34. Zawojska A., Unia Europejska. Unia Gospodarcza i Walutowa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
 35. Żukowski P., Euro. Świat, Europa, Polska, CeDeWu, Warszawa 2002.