Tagi

Wykres 3. Struktura procentowa kredytów konsumpcyjnych udzielonych przez PKO BP w 1997 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki.

W 1998 roku oferta kredytowa PKO BP obejmował 10 rodzajów kredytów i dwa typy pożyczek udzielanych gospodarstwom domowym na cele konsumpcyjne. W roku tym zawarto ogółem 1.572tys. umów kredytowych na łączną kwotę wypłat 3.276,5mld zł. Ponad połowa ogólnej kwoty wypłat dotyczyła kredytów gotówkowych. W ramach oferty kredytów „sezonowych” uruchomiono w 1998 roku wypłaty kredytu „Wiosennego” oraz „Pod choinkę 1998”. Z kredytów tych skorzystało ponad 94 tys. osób. Kwota kredytu jednostkowego wynosiła średnio 1.500zł.

W 1998 roku znacznie wzrosły wypłaty kredytów udzielanych posiadaczom rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Z kredytów tych skorzystało 8,7% posia-daczy kont osobistych (w 1997 roku – 8%). Świadczy to o wzrastającej popularności tej formy kredytowania. Szczególnie wysoką dynamiką charakteryzowały się kredyty bezgotówkowe, udzielane n zakupy ratalne – ich udział w ogólnej kwocie wypłat stanowił 25% czyli 11% więcej niż w roku 1997. Liczba pożyczek lombardowych utrzymywała się na poziomie zbliżonym do 1997 roku. Najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia spłaty kredytów pozostawało nadal poręczenie osób fizycznych według prawa cywilnego. Dotyczyło ono 44,5% udzielonych kredytów. W 1998 roku zadłużenie gospodarstw domowych, z tytułu kredytów i pożyczek wzrosło o ponad 86% i osiągnęło poziom 2.465,7mln zł. W strukturze zadłużenia nadal dominowały kredyty gotówkowe, udzielane na ogólnych warunkach (52%). Zwiększył się udział kredytów „sezonowych”, stanowiących formę krótkoterminowego kredytu o preferencyjnym oprocentowaniu i zliberalizowanych wymogach zabezpieczenia. Bardzo dynamicznie rozwijały się kredyty bezgotówkowe na zakupy ratalne. Ich udział w strukturze zadłużenia wzrósł z 14 do 25%.

Wykres 4. Struktura udzielonych kredytów konsumpcyjnych przez PKO BP w 1998 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Tabela. Zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w PKO BP w latach 1997-1998.

Stan na 31.XII.1997r.

Stan na 31.XII.1998r.

Przyrost w 1998 r.

Dynamika

w tys. zł

%

w tys. zł

%

w tys. zł

%

Kredyty konsumpcyjne

1.116.076

13,00

2.465.664

22,70

1.349.588

220,90

Kredyty na budownictwo mieszkaniowe

6.449.140

75,30

6.500.154

61,00

51.014

100,80

Kredyty na cele gospodarcze

998.355

11,66

1.681.020

15,80

682.665

168,40

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki.

Wykres 5. Struktura zadłużenia z tytułu kredytów w PKO BP w latach 1997-1998.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki.

Rok 1999 był kolejnym rokiem wzrostu gospodarczego. Produkt krajowy brutto zwiększył się w wyniku silnego wzrostu popytu krajowego, związanego z umocnieniem się ożywienia inwestycyjnego i wzrostem spożycia. Inflacja z 1999 roku był niższa niż w latach ubiegłych. Utrzymała się dobra koniunktura na rynku bankowym, mimo pewnych symptomów osłabienia dynamiki popytu na usługi bankowe. Na wysoki popyt konsumpcyjny dekodujący wpływ miał wzrost płac realnych o 7,1% oraz kredytów konsumpcyjnych o około 36%.

Przy wzroście zadłużenia w pierwszym półroczu 1999 roku z tytułu kredytów ogółem w systemie bankowym o 16,5%, wzrost zadłużenia w PKO BP wyniósł 10,1%. Jeszcze większa różnica występuje przy analizie kredytów udzielanych poszczególnym grupom klientów. Ponad dwukrotnie wzrosło zadłużenie z tytułu kredytów udzielanych posiadaczom kont osobistych. Stanowiło ono na koniec 1999 roku prawie 15% zadłu-żenia z tytułu kredytów konsumpcyjnych.

Obserwując tendencje na rynku, a także uwzględniając działania podejmowane przez NPB dla ograniczenia podaży pieniądza, można by przewidywać, że w 2000 roku warunki działania na rynku bankowym będą zbliżone do warunków z 1999 roku, z możliwością pojawienia się tendencji zniżkowych.

Reklamy