Bankowe rachunki pomocnicze

Tagi

Rachunki pomocnicze przeznaczone są do przeprowadzania przez podmiot gospodarczy rozliczeń w innych bankach niż bank, w którym prowadzony jest rachunek bieżący. Chociaż otwarcie rachunku pomocniczego nie wymaga zgody banku prowadzącego rachunek bieżący jednostki gospodarczej, to może on zastrzec w umowie obowiązek zawiadomienia go przez klienta o otwarciu rachunku pomocniczego. W Banku Spółdzielczym rachunki takie mogą być otwierane np. w celu dokonywania wypłat należności dostawcom produktów rolnych na zlecenie instytucji skupu, wypłat odszkodowań i świadczeń na zlecenie PZU, dokonywanie obsługi finansowej jednostek gospodarki uspołecznionej posiadających rachunki główne w oddziałach wojewódzkich Banku Gospodarki Żywnościowej [1].

Dokonuje się na nich określonych operacji, które nie mogą być przeprowadzone za pomocą rachunku bieżącego lub, które korzystniej jest przeprowadzić na innym rachunku. Np. inkaso należności za pobraniem pocztowym na rachunek pomocniczy prowadzony w PKO jest znacznie tańsze (mniejsze opłaty pobiera poczta),wypłaty wynagrodzeń w placówkach terenowych, wypłaty w skupie produktów rolnych, wypłaty zaliczek  na wydatki administracyjno-gospodarcze.

Podmioty gospodarcze prowadzą dla swoich agend rachunki pomocnicze w bankach bliżej zlokalizowanych, np. sklepy odprowadzają tam utargi.

[1] Mariusz Trąba „ Bankowość” Katowice  1996 str. 24

Reklamy

Bancassurance. Motywy tworzenia związków bankowo-ubezpieczeniowych

Tagi

,

Wykres 2. Tradycyjna organizacja rynku usług finansowych.

Źródło: J. Handschke, J. Monkiewicz, „Ubezpieczenia. Tamże.

 Czynniki wewnętrzne

Na powstanie grup bankowo-ubezpieczeniowych miały wpływ czynniki wewnętrzne w instytucjach finansowych.

Głównym czynnikiem wewnętrznym, stojącym za decyzją banków podjęcia działalności ubezpieczeniowej, jest występowanie efektu synergii przy łączeniu działalności bankowej i ubezpieczeniowej.

W grupach bankowo-ubezpieczeniowych efekt korzyści skali występuje głównie w zakresie zarządzania aktywami oraz w działalności operacyjno-rozliczeniowej banku. Występujące korzyści skali wynikają ze wzrostu przychodów grupy bancassurance, co prowadzi do zmniejszenia kosztów stałych jednostkowych. Wśród efektów skali w ramach grup bankowo-ubezpieczeniowych podkreśla się także często rolę tych obszarów należących do zakresu finansowego. Wynikają one ze wzrostu aktywów i pasywów bancassurance, który umożliwia większą dywersyfikację portfela, przyczyniając się do redukcji ryzyka działalności. Dywersyfikacja przyczynia się też do stabilizacji uzyskiwanych dochodów grupy bankowo-ubezpieczeniowej i ich łatwiejszego oszacowania.

Zwiększenie zakresu działalności grupy bankowo-ubezpieczeniowej powoduje wzrost siły rynkowej, który umożliwia negocjacje niższych prowizji i opłat ponoszonych przez grupę. Wzrost zakresu działalności i siły rynkowej grupy bankowo-ubezpieczeniowej skutkuje wzrostem przywiązania klientów do grupy. Przywiązanie to wynika z faktu, że rynek usług finansowych charakteryzuje się wysokimi kosztami zmiany w usługodawcy przez klienta.

Połączenie usług bankowych i ubezpieczeniowych prowadzi do zróżnicowania źródeł przychodów, a w konsekwencji do zminimalizowania ryzyka i stabilizacji przychodów.

Czynniki zewnętrzne

Wśród czynników zewnętrznych można wyróżnić czynniki, mające bezpośredni wpływ na proces tworzenia grup bankowo-ubezpieczeniowych oraz wpływające pośrednio – poprzez zmianę warunków działania całego systemu finansowego.

Do czynników bezpośrednich zaliczamy:

 • zmiany demograficzne,
 • zmiany preferencji w zakresie oszczędzania,
 • różnice w opodatkowaniu,
 • wysoki potencjał wzrostu,
 • niską penetrację sektora ubezpieczeniowego.

Do czynników pośrednich zaliczamy:

 • liberalizację krajowych rynków,
 • zmiany w otoczeniu ekonomicznym,
 • rozwój technologii, deregulację,
 • globalizację rynków finansowych.

Polski rynek usług finansowych zmieniał się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Wzrosła konkurencja, co wymusiło poszukiwanie alternatywnych strategicznych rozwiązań, pozwalających osiągnąć wymagany przez akcjonariuszy zwrot z zaangażowanego kapitału.

Zasadnicze znaczenie dla rozwoju grup bankowo-ubezpieczeniowych na terenie Europy duży wpływ miała liberalizacja przepisów prawnych, umożliwiająca współpracę instytucji bankowych z zakładami ubezpieczeniowymi. Ze względu na różnorodność uregulowań prawnych w poszczególnych krajach możemy zaobserwować odmienną dynamikę tworzenia grup bankowo-ubezpieczeniowych oraz różnicowanie form, jakie przybiera ten proces. Jednakże konsekwencją deregulacji było usunięcie tradycyjnych barier w większości krajów, dzielących sektor usług finansowych na trzy grupy: sektor bankowy, ubezpieczeniowy oraz inwestycyjny.

Otoczenie ekonomiczne miało wpływ na powstawanie związków, banków z zakładami ubezpieczeniowymi, które uznawano za korzystne dla obu zainteresowanych stron.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest globalizacja, liberalizacja i rozwój technologiczny. Dzięki nim zaczęły powstawać silne kapitałowo podmioty, zdolne skutecznie konkurować z bankami.

Innym czynnikiem była skłonność społeczeństwa do oszczędzania. Ludzie zaczęli lokować oszczędności w zakładach ubezpieczeń. Było to spowodowane tym, że klienci poszukiwali bardziej zyskownych form oszczędzania.

Dodatkową przewagą polis ubezpieczeniowych na życie nad lokatami bankowymi jest fakt, że świadczenia z tytułu tych ubezpieczeń są wolne od wszelkich podatków.

Zakłady ubezpieczeniowe nie poprzestały tylko na przejmowaniu oszczędności, zaczęły konkurować z bankami także w zakresie pożyczek (pod zastaw polis i hipotecznych). Sfera wzajemnej konkurencji nie ominęła również zabiegania o kapitał inwestorów. Banki musiały zatrzymać stale powiększający się spadek zysków. Reakcja  była i jest praktyczną realizacją strategicznego hasła: „jeśli nie możesz wroga pokonać, to połącz się z nim”.

Poza tym bankowe kanały dystrybucji są nie tylko skuteczniejsze ale też tańsze niż tradycyjne kanały ubezpieczeniowe. Banki posiadają nawet do 50% niższe koszty dystrybucji i administracji produktów ubezpieczeniowych niż zakłady ubezpieczeniowe. Koszt sprzedaż polisy przez pracownika banku to ok. 8% składki, a z wykorzystaniem agenta ubezpieczeniowego jest to ok. 22%. Powyższe prowadzi  do obniżenia kosztów stałych i zwiększenia dochodów banku.

Kolejną przewagą banku nad zakładem ubezpieczeń jest duża liczba oddziałów i placówek, a także zaufanie ludzi do tej instytucji finansowej. Dla obu instytucji opłacalna jest sprzedaż łączna produktów dająca efekt synergii, tzn. potrzeba zakupu jednego produktu powoduje potrzebę zakupu następnego, np. zakup karty kredytowej powoduje chęć zakupu ubezpieczenia od kradzieży tej karty. Synergia produktów bankowych i ubezpieczeniowych jest też korzystna dla banków i zakładów ubezpieczeń za sprawą klienta. Gdy bank oferując swój standardowy produkt dodatkowo zaoferuje produkt ubezpieczeniowy dopasowany do potrzeby klienta zaoszczędzi jego czas i pieniądze (jak już zostało wspomniane wcześniej dystrybucja bankowa produktów ubezpieczeniowych jest tańsza). Szczególna dbałość o wygodę i komfort klienta podnosi atrakcyjność i konkurencyjność usług danego banku.

Zwiększa się też popyt na usługi bankowe i ubezpieczeniowe. Klienci są coraz bardziej wymagający w stosunku do sposobu i oferowanych im produktów. Posiadają coraz to większą wiedzę na temat rynków finansowych.

Banki mają lepsze możliwości dotarcia do klienta i powiadomienia ich o nowej ofercie niż zakłady ubezpieczeń. Posiadają większą liczbę placówek i cieszą się powszechnym zaufaniem ludzi czego nie można powiedzieć o zakładach ubezpieczeń.

Wykres 3. Nowa organizacja rynku usług finansowych.

Źródło: J. Handschke, J. Monkiewicz, „Ubezpieczenia. Tamże, s. 351.

O. Kowalewski, Grupy bankowo – ubezpieczeniowe: strategie tworzenia, efektywność, Materiały i studia, zeszyt nr 95, NBP, Warszawa 1999, s. 7.

Bancassurance. Strategia aliansu dystrybucyjnego

Tagi

Metoda ta polega na porozumieniu między bankiem a zakładem ubezpieczeń w sprawie wspólnego wykorzystania kanałów dystrybucji. Porozumienie takie może być jednostronne – wówczas te struktury wykorzystywane są do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, przy czym oferta jest tworzona odrębnie, jednak nazwa firmy w stosunku do zakładu ubezpieczeń pozostaje bez zmian. W przypadku porozumień dwustronnych instytucje wzajemnie świadczą sobie usługi i wówczas zakład ubezpieczeń korzysta ze sprzedażowych kanałów banku, a bank robi użytek z kanałów sprzedaży produktów ubezpieczeniowych zakładu. W każdym przypadku partner strategiczny otrzymuje prowizję w zamian za oferowaną współpracę, co pozwala na zwiększenie motywacji pracowników obu firm i zwiększenie działań w celu aktywnej sprzedaży produktów partnera.

Współpraca w zakresie aliansu strategicznego nie prowadzi do ograniczenia niezależności organizacyjnej i funkcjonalnej wspólników, czyli zakładu ubezpieczeń i banku. Ta forma umowy o współpracy pozwala na realizację wspólnych celów, takich jak np. pozyskanie nowej bazy klientów, umożliwiając utrzymanie dotychczasowej pozycji wśród konkurencji i odbiorców. Strategia ta nie pociąga za sobą wysokich kosztów i  charakteryzuje się niskim ryzykiem.

Wadą tej strategii jest negatywny wpływ kultury organizacyjnej banku i zakładu ubezpieczeniowego na efekty współpracy. Dzieje się tak dlatego, że prowizję otrzymywane za sprzedaż są inaczej naliczane w zakładach ubezpieczeń niż w bankach. Dla pracowników firm ubezpieczeniowych jest to zwyczajowa forma płacy, natomiast sprzedawcy w bankach nie mają zależnej pensji od ilości sprzedanych produktów bankowych. Może to powodować konflikty we współpracy tych podmiotów.

Mimo że strategia aliansu jest krótkotrwała, mało stabilna i często nieefektywna, wciąż cieszy się dużą popularnością. Zapewnia bowiem okresowe korzyści dla wszystkich współzałożycieli, nawet jeśli współpraca nie potrwa długo.

Korzyści dla banku to możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń, głównie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, co może być przydatne w przypadku rozpoczęcia samodzielnej działalności ubezpieczeniowej przez bank. Tak więc również strategia alianu dystrybucyjnego prowadzi do tworzenia przez bank własnego zakładu ubezpieczeniowego.

Korzyści dla zakładu ubezpieczeń to dostęp do nowych kanałów sprzedaży i bazy klientów. Wykorzystywanie baz nabywców usług bankowych przez zakłady ubezpieczeń wiąże się z zaufaniem do danego banku, i nawet  jeśli dojdzie do zakończenia współpracy nabywcy polis są związani z zakładem ubezpieczeń. Dla zakładów ubezpieczeniowych bardzo ważne są też efekty marketingowe – zakład ubezpieczeń korzysta bowiem z prestiżu banku i zaufania, jakim darzą go jego klienci.

Wykres 4. Najpopularniejsze strategie bancassurance w Europie

Źródło: J. Grygutis: Bancassurance – europejski trend na polskim rynku finansowym, VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia

Reklamy

Rozwój współczesnych systemów bankowych

Tagi

Analizując rozwój współczesnych systemów bankowych można dostrzec, że z jednej strony istniejące banki dążą do specjalizacji i ograniczają się do ściśle określonych czynności, z drugiej zaś strony rozszerzają działalność na coraz to nowe zadania i następuje odejście od tradycyjnego podziału na banki kredytu krótko- i długoterminowego. I tak na zasadzie specjalizacji oparte są na przykład systemy: angielski, włoski, belgijski, holenderski i do niedawna francuski. W systemie brytyjskim funkcjonują: banki depozytowe udzielające kredytów w rachunku bieżącym; domy dyskontowe przyjmujące wkłady z oprocentowaniem wyższym niż stopa procentowa wkładów terminowych banków depozytowych; banki akceptacyjne i specjalizujące się w przeprowadzaniu emisji papierów wartościowych oraz udzielaniu kredytów; domy i spółki finansowe przyjmujące udziały w przedsiębiorstwach oraz udzielające im kredytów średnioterminowych i konsumpcyjnych kredytów ratalnych; banki dewizowe dokonujące transakcji metalami szlachetnymi; instytucje lokacyjne i oszczędnościowe, instytucje specjalne. Z kolei banki włoskie dzielą się na pięć grup: banki interesu narodowego, banki kredytowe prawa publicznego, spółdzielnie kredytowe, zwykłe banki kredytowe (grupa zróżnicowana) i kasy oszczędnościowe. W systemie holenderskim wyróżnia się: banki komercyjne, giełdowe, rolne i kasy oszczędnościowe. Natomiast w systemie belgijskim działają: banki komercyjne, oszczędnościowe i udzielające kredytu rolnego, komunalnego, dla drobnej wytwórczości oraz kasy oszczędnościowe. We Francji w roku 1984 odstąpiono od zasady szczegółowej specjalizacji i instytucje kredytowe dzieli się na: banki komercyjne, spółdzielcze, oszczędnościowe, lokalne, towarzystwa finansowe i specjalne instytucje finansowe realizujące operacje zlecone bezpośrednio przez państwo.

Różnorodnością we współczesnym świecie charakteryzują się nie tylko systemy bankowe w poszczególnych krajach, lecz również same banki, cechujące się wielością form. Przyjmując kryterium wykonywanych zadań w systemach bankowych krajów o gospodarce rynkowej możemy wyróżnić banki:

 • emisyjne (centralne),
 • komercyjne (kredytowe, depozytowe),
 • rozwojowe (inwestycyjne),
 • oszczędnościowe,
 • specjalne.[1]

[1] Por. Z. Krzyżkiewicz, Podręcznik do nauki bankowości, cyt. wyd., s. 32.

Reklamy

Banki centralne

Tagi

Banki centralne, jako banki emisyjne, stanowią w każdym kraju podstawę systemu bankowego. Są jednostkami państwowymi albo też podporządkowanymi państwu. Banki centralne są bankami banków, refinansując inne banki oraz prowadząc ich rachunki gromadzące pieniądz rezerwowy. Banki te reprezentują interesy kraju w stosunkach zagranicznych.

Reklamy

Banki komercyjne

Tagi

Banki komercyjne (kredytowe, depozytowe) zajmują się głównie przyjmowaniem depozytów i kreowaniem wkładów. Udzielają przede wszystkim kredytów krótkoterminowych, ale obecnie także średnioterminowych. Wykonują różne operacje pośredniczące, jak również świadczą inne usługi bankowe. Ze względu na ekonomiczną treść działalności do kategorii tej zaliczają się też banki spółdzielcze, które są małymi, lokalnymi bądź regionalnymi, samodzielnymi bankami. Często łączą się one w związki. Niektórzy badacze traktują jednak banki spółdzielcze jako odrębną kategorię.

Reklamy

Dwustopniowy system bankowy

Tagi

,

Dwustopniowy system bankowy i podstawowe instrumenty w nim obowiązujące zostały wprowadzone także w Polsce w wyniku szerokich reform zapoczątkowanych jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych. Następowało tu konsekwentne odchodzenie od koncepcji monobanku. W Polsce począwszy od roku 1948 rozpoczął się proces koncentracji systemu bankowego. Był on stale pogłębiany. W roku 1975, o czym już była mowa, połączono nawet Powszechną Kasę Oszczędności z Narodowym Bankiem Polskim.[1] W rezultacie tych procesów przed reformą bankowości w 1989 r. w skład niezwykle ubogiego polskiego systemu bankowego wchodziły: NBP, BGŻ, Bank Handlowy S.A. w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A., Łódzki Bank Rozwoju S.A. i PKO bp, którą ponownie wydzielono z NBP oraz 1663 banki spółdzielcze zrzeszone w BGŻ.[2]

Ważnym momentem w reformowaniu polskiego systemu bankowego, o czym już wspomniano w rozdziale poprzednim, było powołanie do życia z dniem 1 maja 1988 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 kwietnia 1988 r. dziewięciu banków kredytowych (banki te, w literaturze fachowej nazywane „dziewiątką” lub „wielką dziewiątką”, w 1991 r. zostały przekształcone w spółki akcyjne Skarbu Państwa). Rada Ministrów wydała 11 kwietnia 1988 r. stosowne rozporządzenia (było ich 9) o powołaniu każdego z tych banków, w których w jednobrzmiącym paragrafie 4 sformułowano następujący zakres działania banku:

 1. otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej,
 2. udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych jednostkom gospodarki uspołecznionej, w tym organizacjom społecznym prowadzącym działalność gospodarczą, i osobom fizycznym,
 3. prowadzenie bankowej obsługi pożyczek państwowych,
 4. emisja i obrót papierami wartościowymi,
 5. otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób fizycznych,
 6. przyjmowanie i  wykonywanie   obsługi  wkładów  oszczędnościowych oraz wydawanie dokumentów stanowiących dowody posiadania wkładów,
 7. prowadzenie obsługi obligacji stosownie do zawartych umów.

[1] Por. Ustawa z 12 czerwca 1975 r. Prawo bankowe, Dz. U. nr 20, poz. 108.

[2] Por. H. Gronkiewicz – Waltz, Bank centralny, cyt. wyd., s. 8.

Reklamy

Praca magisterska

Tagi

W prezentowanej pracy podjąłem próbę ukazania historii kształtowania się i rozwoju systemu bankowego w Polsce. Omówienie historycznych losów sektora bankowego pozwoliło ukazać, że niektóre problemy związane z jego funkcjonowaniem nie są nowe. Dobrą tego ilustracją może być rola państwa w działalności sektora bankowego. Historyczne doświadczenia pokazują, że także na ziemiach polskich zawsze była ona znaczna. Najlepiej świadczy o tym okres międzywojenny, kiedy to właśnie banki państwowe odgrywały rolę dominującą w polskim systemie bankowym. W Polsce międzywojennej ujawniła się słabość banków prywatnych. W tym okresie wiele mniejszych banków uległo likwidacji, większe utrzymywały się dzięki pomocy państwa. Nie została przywrócona pozycja banków prywatnych, jaką zajmowały przed I wojną światową. Fakt ten może się wydać szokujący w świetle dominującego obecnie poglądu, zakładającego, że prywatyzacja automatycznie rozwiąże wszelkie problemy. Okazuje się jednak, że bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej do największych polskich banków wszedł kapitał państwowy, co doprowadziło do dalszego umocnienia się pozycji banków państwowych kosztem prywatnych.

W okresie Polski Ludowej banki przestały odgrywać znaczącą rolę. W gospodarce scentralizowanej obowiązywała koncepcja monobanku. Decydującą rolę odgrywał Narodowy Bank Polski. W okresie ścisłej centralizacji w Polsce istniały tylko cztery banki. Taki był punkt wyjściowy przemian rozpoczętych na początku 1982 r. Ich deklarowanym celem było uwzględnienie w gospodarce planowej zasad gospodarki rynkowej. Przemiany te nie były konsekwentne, ale wyprzedziły zmiany polityczne. Rozwój sektora bankowego w Polsce od monobanku do dwustopniowego systemu bankowego odbywał się etapami. Ważnych zmian dokonano w latach 1988 -1989. Zwycięstwo ruchu „Solidarność” w wyborach parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. stworzyło całkowicie nową sytuację. Rozpoczął się proces transformacji ustrojowej, ostateczne odchodzenie od struktur gospodarki scentralizowanej, tworzenie gospodarki rynkowej. Jednakże podwaliny pod dalsze jakościowe zmiany w polskim systemie bankowym zostały położone poprzez nieśmiałe i niekonsekwentne reformy końca lat osiemdziesiątych.

W ostatnim dziesięcioleciu ukształtowała się nowa organizacja systemu bankowego w naszym kraju. Stworzono nowe prawo bankowe, na nowo określono rolę Narodowego Banku Polskiego, sprecyzowano zadania nadzoru bankowego, powołano nowe instytucje bankowe. Sektor bankowy został poddany restrukturyzacji. Rozpoczęto prywatyzację banków, stosując różnorodne metody i rozwiązania organizacyjno – prawne. Cały jednak czas toczyła się dyskusja na temat zasięgu i tempa prywatyzacji. Toczy się ona nadal i często jest przeciwstawiana konsolidacji systemu bankowego. Towarzyszy temu coraz szersza dyskusja na temat roli kapitału obcego w polskim sektorze bankowym. Coraz głośniej wyraża się obawy, że dalsze zwiększanie jego udziału w bankowości może doprowadzić do utraty przez nasz kraj suwerenności. Zarzuca się również kolejnym rządom brak jasnej strategii przekształcania sektora bankowego. Istotną kwestią stało się także dostosowanie funkcjonowania naszych banków do zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Proces ten, obok prywatyzacji i konsolidacji, będzie w decydujący sposób określać dalsze losy polskiego systemu bankowego.

Reklamy